Interessert i vervene våre?

Årsmøtet er vårt øverste organ, her velges tre representanter til styret og tre representanter til hver av aktivitetsgruppene.

Aktivitetsgruppene:

Turgruppen har tre valgte medlemmer hvorav en leder. Gruppen setter sammen postene til Ryggsekkens turprogram. Til møtene inviteres også andre som ønsker å arrangere og lede turer.

Kulturgruppen består også av tre valgte representanter hvorav en er leder. Gruppen tar initiativ til aktuelle kulturarrangementer i Oslo og omegn.

Gruppene møtes hver for seg annen hver måned for å sette sammen aktivitetsprogrammet for de neste to måneder.

Styret:

I styret sitter kasserer, sekretær, redaktør og hver av lederne for aktivitetsgruppene. Styret har myndighet til å ta avgjørelser i saker vedrørende løpende drift i løpet av året. Styret møtes hver annen måned, etter at hver av aktivitetsgruppene har avholdt sine møter, og setter sammen aktivitets­programmet for de neste to månedene.

Kassereren  holder orden på klubbens økonomi, fører regnskap og setter opp forslag til budsjett, som behandles av styret før det fremmes for årsmøtet.

Sekretæren skriver referat fra alle styremøtene og fører kontroll med medlemslister og innbetaling av kontingent, tar hånd om e-posthenvendelser og sender ut programmet.

Redaktøren ferdigstiller programmet etter hvert styremøte og sender det til trykking. Hun eller han forbereder styrets planlegging av årsmøtet, som finner sted i løpet av første kvartal hvert år.

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste organ. Her velges alle personene nevnt over. På dette møtet diskuteres også større saker for klubben.